Promotie voor BOB in sportkantine

De BOB campagne zal zich in 2012 ook verplaatsen naar de sportkantine. Daar zullen mensen worden aangespoord om met een Bewust Onbeschonken Bestuurder huiswaarts te keren indien men met de auto naar huis gaat.

De Nederlandse regering werkt op landelijk en provinciaal niveau samen met de verschillende sportbonden (KNVB, KNHB, etc.) om te beginnen met de promotie van de BOB in sportkantines door het hele land. Hierdoor kunnen sporters niet alleen hun conditie op peil houden, maar ook de verkeersveiligheid verbeteren.

Er werd onlangs een nulmeting gehouden, waaruit bleek dat er onder sporters en toeschouwers in een sportkantine soms teveel wordt gedronken, zelfs als er nog gereden moet worden. Uit de meting bleek verder dat de overgrote meerderheid niet of bijna niet had gedronken, het promillage van meer dan 80 procent van de mensen bleef onder 0,2 promille. Dit is wettelijk toegestaan en komt neer op maximaal 1 glas bier.

Bijna 10 procent van de automobilisten had echter teveel gedronken. Deze 10 procent zat met 0,5 promille of meer achter het stuur, dit is wettelijk niet toegestaan. Het ging vooral om mensen die alleen naar huis reisden en verder geen personen vervoerden. Bestuurders die meerdere personen in een auto vervoerden waren vrijwel altijd nuchter.

De overheid wil door betere voorlichting ervoor zorgen dat mensen die gedronken hebben de auto laten staan en een alternatieve vervoerswijze kiezen waarmee zij de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Ze willen de verkeersveiligheid in 2012 bovendien verbeteren door de invoering van het Alcoholslot en de Educatieve Maatregel Alcohol. De mix van voorlichting en handhaving, zoals in het BOB-programma, speelt echter ook een belangrijke rol.